Πολλαπλά οφέλη θα έχουν οι ωφελούμενοι της πράξης

 

Πολλαπλά οφέλη θα έχουν οι ωφελούμενοι της πράξης  με τίτλο  Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα»  και κωδικό ΟΠΣ 5035163.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι που παρακολουθούν τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης είναι πολλαπλά:

  • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας των ωφελουμένων στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας
  • Συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων τους
  • Αναβάθμιση των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα
  • Πιστοποίησηαποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και της ένταξης τους στην αγορά εργασίας
  • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 500,00 € (ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης , 5€ ανά ώρα κατάρτισης)