Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035163

 

Η Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΤΕΕΕΣΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα» με κωδικό ΟΠΣ 5035163, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2698/880/Α3 /19.04.2019 (ΑΔΑ 65ΠΟ465ΧΙ8-Φ01) Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι εκ νέου ενεργή, από 24/05/2022 έως και 12/06/2022 (ώρα 23:59), με σκοπό την κάλυψη 15 (δεκαπέντε) κενών θέσεων συμμετεχόντων, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

Ισχύει το ήδη υπάρχων κείμενο πρόσκλησης του Α κύκλου, ΜΟΝΟ για υποψηφίους από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ)