Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 100 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 

  1. Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου
  2. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης
  3. Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης
  4. Στέλεχος διοίκησης - Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

 

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 100 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 500,00 €.

 

Σημείωση:     Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης  ή του 20% για τις περιπτώσεις που oi  καταρτιζόμενοι είναι άτομα με αναπηρίες, ή έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, ή είναι εγκυμονούσες  (λεπτομέρειες στην πρόσκληση) θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

 

Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου

 

 

Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

 

Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης

 

Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Στέλεχος διοίκησης-Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)

 

Στέλεχος διοίκησης-Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ