Επιλογή ωφελουμένων

α) Προϋποθέσεις Συμμέτοχης – Απαιτούμενα Κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:

  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται   επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία.  

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) και να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή/και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την επίσημη λίστα που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ (ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ESA 2010) καθώς και το «ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» που δημοσίευει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

β) Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή της  Πανελλήνιας Τουριστικής Επαγγελματικής Ένωσης Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΤΕΕΕΣΕ), ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

Στο Μητρώο εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας και  έχουν καταθέσει πλήρως και προσηκόντως την αίτησή τους και έχουν αναρτήσει προσηκόντως το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως επιτυχόντες.

Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες κατατάσσονται ανά Περιφέρεια και ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά στην οποία προηγείται όποιος έχει υποβάλει νωρίτερα ως προς την  ημερομηνία και την ώρα την αίτησή του.

Αιτούντες που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας  ή/και δεν έχουν καταθέσει εγκαίρως και προσηκόντως την αίτησή τους ή/ και δεν έχουν αναρτήσει προσηκόντως το σύνολο των απαιτούμενών από την πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως "απορριφθέντες".

Η διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά ωφελούμενων στο Μητρώο θα γίνεται δυναμικά για όσο παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση ή μέχρι κάλυψης του πλήθους των 1.045 ωφελούμενων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων θα συνεδριάζει τακτικά, τα αποτελέσματα αυτά θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Τουριστικής Επαγγελματικής Ένωσης Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΤΕΕΕΣΕ) (110.pteee.gr ) και το μητρώο των ωφελούμενων θα αναθεωρείται και αυτό σε αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail  στο 110@pteee.gr  και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την ΠΤΕΕΕΣΕ με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα.