Υποβολή Αιτήσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει  και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα 110.pteee.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

 Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης  και των  απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 110.pteee.gr

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

  • Για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων, οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν το κριτήριο συμμετοχής -  εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, επίπεδο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το όριο ηλικίας άνω των 18 ετών). Διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου). 

Διευκρινίζεται ότι η αναγραφόμενη ως ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία υπεβλήθη (έγινε upload) στο πληροφοριακό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων της ΠΤΕΕΕΣΕ, και το τελευταίο  απαιτούμενο από την πρόσκληση δικαιολογητικό. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κάποιο δικαιολογητικό χαρακτηρισθεί ως “εκκρεμεί επαναμεταφόρτωση upload” από την ομάδα ελέγχου των αιτήσεων ως ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης θα λαμβάνεται η νέα ημερομηνία επαναμεταφόρτωσης του αρχείου. Για το λόγο αυτό εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής καθώς και της ορθής και σωστής προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής των υποψήφιων καθώς και έναρξης των προγραμμάτων (είσοδος των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα), θα γίνεται συνεχώς, σε όλη τη διάρκεια που παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση Ωφελούμενων. Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα του έργου.